Mga Madalas Itanong

Hanapin ang mga sagot sa aming mga pinaka-karaniwang mga tanong.

Pagpapadala ng pera sa isang lokasyon ng agent

Paano ako magpapadala ng pera mula sa isang lokasyon ng MoneyGram Agent?

1. Maghanap ng lokasyon
     Maghanap ng lokasyon ng MoneyGram agent na malapit sa iyo

2. Maghanda para iyong pagpunta sa agent

Dalhin ang mga sumusunod na impormasyon: 1

 • Para sa lahat ng pagpapadala:
 • Ang iyong I.D. kung saan naaangkop
 • Ang buong pangalan ng iyong tatanggap na tumutugma sa kanyang I.D2 at ang kanyang lokasyon
 • Ang halagang gusto mong ipadala, at ang mga singil
 • Kung magpapadala sa isang account sa bangko, kailangan mo rin ang pangalan ng bangko at numero ng account ng iyong tatanggap 1
 • Kung magpapadala sa isang mobile wallet, kailangan mo rin ang numero ng cellphone ng iyong tatanggap kasama ang internasyonal na code sa pag-dial

3. Kumpletuhin ang iyong transaksiyon

      Kung saan naaangkop, kumpletuhin ang form sa pagpapadala. Ibigay sa agent ang nakumpletong form kasama ang naaangkop na mga pera (kasama ang mga bayad para sa transaksiyon).

4. Abisuhan ang iyong tatanggap

     Itabi ang iyong resibo at ibahagi ang 8-digit na reference number sa iyong tatanggap para kunin. Ang mga perang ipinadala sa isang account sa bangko o mobile wallet ay direktang idedeposito sa account.

1 Iba-iba ang mga kinakailangan sa bawat bansa at agent. Mangyaring tanungin ang MoneyGram agent sa iyong lugar para sa mga detalye tungkol sa kanilang proseso at mga pamamaraan.
2 Pakitandaan, kapag kinukumpleto ang form sa pagpapadala, ang pangalan ng tatanggap ay dapat tumugma mismo sa pangalan sa ID na ipapakita niya para kunin ang ipinadala. Halimbawa, ang John D. Smith ay HINDI pareho sa John David Smith.

Paano ako makakahanap ng isang lokasyon ng MoneyGram agent?

Mayroong MoneyGram sa mga lokasyon ng agent sa buong mundo. Para sa lokasyon ng isang agent na malapit sa iyo, gamitin ang aming tool para maghanap ng lokasyon ng MoneyGram locator tool.

Magkano ang pagpapadala ng pera sa MoneyGram?

Iba-iba ang mga singil ng MoneyGram batay sa mga lokasyon ng pagpapadala at pagtanggap at ang halagang ipinadala.

Magkano ang halaga ng pera na maaari kong ipadala?

Kapag nagpapadala sa lokasyon ng isang agent, ang pinakamataas na halaga na maaari mong ipadala ay humigit-kumulang $10,000*.

*Iba-iba ang mga kinakailangan sa bawat bansa. Maaari ring gumamit ng mga limitasyon sa pinakamataas na ipapadala o matatanggap.

Paano ko babayaran ang pagpapadala ng pera?

Karamihan sa mga MoneyGram agent ay tumatanggap lang ng cash para sa mga transaksiyon sa mga lokasyon ng agent. Kontakin ang iyong agent bago pumunta para malaman kung anong paraan ng pagbabayad ang tinatanggap nila.

Kailan makukuha ng aking tatanggap ang pera?

Karaniwang nakukuha ang pera sa loob ng ilang minuto pagkatapos maipadala nang matagumpay ang ipinadala, anuman ang paraan ng pagbabayad ang ginamit.*

*Sasailalim sa mga oras ng negosyo ng agent at mga kinakailangan sa pagsunod

Anu-ano ang aking mga opsyon sa currency?

pera sa mga piling bansa. Tanungin ang iyong MoneyGram agent para sa buong detalye sa mga opsyon sa currency na mayroon para sa iyong transaksiyon.

Maaari bang piliin ng taong padadalhan ko ng pera ang currency na gusto niya para matanggap ang ipinadalang pera?

Hindi. Kung pinahihintulutan ng bansang padadalhan mo ng pera na matanggap ang pera sa mahigit sa isang currency, bilang nagpadala ikaw ang pipili ng currency ng matatanggap na pera.

Paano ko malalaman kung anu-anong mga currency ang mayroon para sa pagbabayad sa bansang padadalhan ko?

Tanungin ang iyong lokal na ahente na patunayan na ang bansa ay nagpapadala ka ng pera upang makatanggap ng pera sa higit sa isang pera.

Ano ang dapat kong gawin kung nagkakaproblema ang taong pinadadalhan ko ng pera sa pagkuha ng transaksiyon?

Tiyaking tama ang kanilang Reference/Confirmation Number. 1

Beripikahin na mayroong balidong pagkakakilanlan na may litrato (ID) ang iyong Tatanggap, at na ang pangalan sa ID ay tumutugma sa pangalang ibinigay mo noong nagpapadala ng pera. 2

1 Pakitandaan, ang iyong pangalan sa talaan ng pagpapadala ay dapat tumugma mismo sa iyong pangalan gaya ng nakikita sa iyong opisyal na ID.

2 Maaaring mag-iba ang mga kinakailangan sa bawat bansa at agent. Mangyaring tanungin ang MoneyGram agent sa iyong lugar para sa mga detalye tungkol sa kanilang proseso at mga pamamaraan. Para sa karagdagang tulong, kontakin kami o tumawag sa 1-800-666-3947.

Pagtanggap ng pera sa isang lokasyon ng agent

Ano ang kailangan ko upang matanggap ang ipinadala kong pera?
 • Kailangan mo ang mga sumusunod upang matanggap ang ipinadala mong pera:
 • Pagkakakilanlan (ID) na mula sa pamahalaan+ na nagpapakita ng iyong legal na pangalan1
 • Reference number - hingiin ang reference number mula sa taong nagpadala sa iyo ng pera2

1 Pakitandaan, ang iyong pangalan sa talaan, na kinumpleto ng taong nagpapadala sa iyo ng pera, ay dapat tumugma mismo sa iyong pangalan gaya ng nakikita sa iyong opisyal na ID.

2 Iba-iba ang mga kinakailangan sa bawat bansa kaya tanungin ang MoneyGram agent sa iyong lugar para sa mga detalye tungkol sa kanilang proseso at mga pamamaraan.

Paano ko mahahanap ang pinakamalapit na lokasyon ng MoneyGram agent?

Mayroong MoneyGram sa mga lokasyon ng agent sa buong mundo kaya kailanman ay hindi kami malayo. Para maghanap ng lokasyon ng isang agent na malapit sa iyo, gamitin ang aming tool na tagahanap.

Paano ako makakatanggap ng ipinadalang pera?
 1. Hingiin ang reference number na nauugnay sa iyong pagpapadala. Ang taong nagpapadala sa iyo ng pera ay mayroong reference number.
 2. Pumunta sa isang lokasyon ng MoneyGram. Huwag kalimutang dalhin ang iyong reference number at personal na pagkakakilanlan*.
 3. Kumpletuhin sa lokasyon ang form para sa tatanggap at ibigay ang nakumpletong form sa MoneyGram agent para matanggap ang iyong pera.

Maaaring kailanganin mong magbigay ng personal na pagkakakilanlan, karaniwan isa o mahigit pa sa mga sumusunod:

 • Passport
 • Lisensya ng nagmamaneho
 • Pambansang ID o
 • ID na ibinigay ng pamahalaan

Maaaring kailanganin mo ding magbigay ng katunayan ng tirahan.

Mangyaring tanungin ang MoneyGram agent sa iyong lugar para sa katanggap-tanggap na mga format ng pagkakakilanlan, gayundin ang mga detalye tungkol sa kanilang proseso at mga pamamaraan.

Iba-iba ang mga kinakailangan sa bawat bansa at agent. Mangyaring kontakin nang maaga ang MoneyGram agent sa iyong lugar para sa impormasyon tungkol sa kanilang proseso at mga pamamaraan.

*Pakitandaan, ang iyong pangalan sa talaan ng pagpapadala ay dapat tumugma mismo sa iyong pangalan gaya ng nakikita sa iyong opisyal na ID.

Kailang makukuha ang pera?

Karaniwan makukuha ang pera sa loob ng ilang minuto pagkatapos matagumpay na maipadala ang pera, anuman ang paraan ng pagbabayad ang ginamit.*


*Sasailalim sa mga oras ng negosyo ng agent at mga kinakailangan sa pagsunod.

Kontra-phishing

Ano ang Phishing?

Ang phishing ay isang uri ng online na panloloko na dinisenyo upang nakawin ang iyong personal na impormasyon, tulad ng:

 • Mga user name
 • Mga password
 • Mga detalye ng credit card o
 • Mga lihim na tanong at sagot

Ang phishing ay karaniwang ginagawa sa email at nagpapanggap para magmukhang lehitimong email mula sa MoneyGram. Ang mga link sa isang email ay dinadala ka sa pekeng website na mukhang lehitimong online site ng MoneyGram.  Pinakamainam na huwag i-click ang mga link sa isang email. Kung gusto mong pumunta sa aming site, i-type ang address ng aming website sa iyong browser sa halip na i-click ang link sa isang email.

Paano ko makikilala ang phishing?

Narito ang ilang mga bagay na dapat tingnan kung naghihinala ka na mayroon kang natanggap na phishing email:

 • Mga link sa isang website na hinihiling sa iyong beripikahin ang impormasyon ng iyong account
 • Mga link sa isang website na humihingi sa iyo ng account sa bangko o mga numero ng credit card, mga user name at mga password
 • Mga banta na kung hindi mo beberipikahin ang impormasyon ng iyong account, isasara ang iyong account

Mabuting gawi na kailanman ay huwag i-click ang mga link na ibinigay sa isang email. Sa halip, i-type mismo ang address ng website sa iyong internet browser.

Paano Ko Maiiwasan Ang Phishing?

Ang pinakamabuting paraan para maiwasang maging biktima ng phishing ay maingat na suriin ang mga mensahe sa email na natatanggap mo para makita kung ito ay isang phishing scam, at alamin ang mga karaniwang scam

Mabuting gawi na kailanman ay huwag i-click ang mga link na ibinigay sa isang email. Sa halip, i-type mismo ang address ng website sa iyong internet browser.

Ano ang dapat kong gawin kung ako ay maaaring naging biktima ng Phishing?

Kung naghihinala kang nakatanggap ka ng isang phishing email, huwag nang pagdudahan ang iyong sarili  - isumbong it!

Kamalayan ng mamimili sa panloloko

Nakatanggap ako ng isang email mula sa MoneyGram na humihingi ng aking pinansyal na impormasyon. Dapat ko ba itong ibigay?

Hindi. Kailanman ay HINDI nagpapadala sa iyo ang MoneyGram ng hindi hinihinging email na humihingi ng iyong personal o pinansyal na impormasyon.

Kung makakatanggap ka ng isang kahina-hinalang email na nagsasabing mula sa MoneyGram, mangyaring isumbong ito sa amin para maimbestigahan namin. At saka, kung nakompromiso ang iyong pinansyal na impormasyon, inirerekomenda naming kontakin mo kaagad ang iyong pinansyal na institusyon.

Sino ang maaaring kumuha ng perang ipinadala ko?

Ang taong tatanggap ng ipinadala sa MoneyGram ay dapat magpakita ng balidong ID na may litrato at alam ang impormasyon tungkol sa pagpapadala.

Para tulungang higit pang maprotektahan ang iyong sarili, panatilihing kumpidensyal ang lahat ng impormasyong tungkol sa iyong pagpapadala ng pera at tiyaking kilala mo ang taong pinadadalhan mo ng pera.

Ano ang magagawa ko kung ang taong pinadalhan ko ng pera at ako ay ang mga biktima ng panloloko?

Maaari mong gamitin ang form sa pagkontak para isumbong ang panlolokong aktibidad sa pamamagitan ng pagpili sa Isumbong ang Panloloko mula sa drop down ng Uri ng Kahilingan*. Pakibigay ang mga detalye ng insidente sa puwang na para sa Mga Komento.

*Kung may pinaghihinalaan kang panloloko sa isang transaksiyon na hindi pa natatanggap, mangyaring kontakin ang aming Customer Care Center sa 1-800-926-9400 upang  makansela kaagad ang transaksiyon

Saan ako maaaring makakuha ng karagdagang impormasyon sa pagprotekta ng sarili ko mula sa panloloko sa mamimili?

Mayroon pa ring mga tanong? Kumpletuhin ang form ng kontakin kami para sa mga sagot sa iyong mga tanong.